تعریف موسس و وظایفش

چه کسی می تواند موسس باشد؟

شاید این سوال به وجود بی یاید برای موسس چه شرایطی وجود دارد؟ و چه کارهای باید انجام داد ؟که بتوانیم یک موسس موفق برای یه داروخانه باشیم. در این پست توضیح کوتاهی در مورد موسس و وظایف کاری موسس داده می شود.

موسس:

داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ مجوز تاسیس برابر این آیین نامه و ضوابط و مقرارت مربوط به تایید کمیسیون قانونی داشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) داروخانه را دریافت کرده باشد.

وظایف موسس:

 1. اشراف کامل بر کلیه امور داروخانه (ضمن رعایت شرح اختیارات و وظایف مسئول فنی)
 2. التزام عملی و نظارت بر رعایت شئونات اسلامی، قانونی و حرفه ایی در داروخانه
 3. تدارک و تمهیدات لازم برای فعالیت بهینه داروخانه ضمن اجرای نظریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه
 4. برنامه ریزی و ایجاد امکانات لازم برای آموزش های مدون مسئول فنی داروخانه بر اساس ضوابط
 5. تهیه بانک های اطلاعاتی به روز و بر خط برای دسترسی مسئول فنی
 6. تامین و تدارک فرآورده های سلامت محور مجاز برای عرضه در داروخانه از طریق شرکت های معتبر مورد تایید وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فنی
 7. تامین کادر فنی و خدماتی واجد شرایط در داروخانه طبق ضوابط
 8. رعایت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه
 9. اجرا و رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها و تذکرات دانشگاه و در صورت لزوم ابلاغ به کارکنان داروخانه
 10. تامین لباس کار به رنگ مناسب مطابق این آیین نامه
 11. پرداخت به موقع حقوق و مزایای مسئول فنی و کارکنان داروخانه طبق قرار دادمنعقده و قوانین مربوطه از جمله قانون کار
 12. همکاری با بازرسین دانشگاه و سازمان
 13. افتتاح حساب بانکی و ارائه چک به شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور تنها به نام خود و اعلام آن شرکت های پخش و سازمان های بیمه گر برای تنظیم گردش مالی داروخانه از طریق حساب فوق
 14. رفع نواقص و مشکلات ابلاغی از سوی دانشگاه یا سازمان به نحوی که در ارزشیابی سالیانه داروخانه روند تلاش داروخانه در بهبود کیفیت خدمات ملموس باشد.
 15. دریافت کد از سامانه های اعلام شده توسط سازمان برای داروخانه و ورود کلیه درخواست از طریق سامانه مذکور
 16. اجرای ضوابط اعلامی از سوی سازمان و همکاری در خصوص ثبت اطلاعات در نرم افزارها و سامانه های الکترونیک از جمله TTAC یا سایر سامانه های ابلاغی
 17. آماده سازیی و ایجاد امکان ارائه خدمات سلامت توسط داروساز در داروخانه و ایجاد بستر مستند سازی این خدمات مطابق با سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران
 18. رعایت کلیه ضوابط و مقررات امنیتی و ایمنی، اطفای حریق، مقررات ساختمانی و آسانسور و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص و کنترل و نظارت دوره ای آنها و انعکاس نواقص به مراجع ذی ربط اقدام قانونی برای رفع نواقص
 19. پرداخت تعرفه های ابلاغی از سوی سازمان با رعایت مقررات مربوط
 20. سایر موارد ابلاغی در ظوابط

ویه تبصره خیلی مهم اونم اینکه

  تبصره : علاوه بر وظایف فوق الذکر، موسس یا موسسین داروخانه پاسخگوی کلیه امور داروخانه بجز وظایف مسئول فنی می باشد.