شرایط تأسیس داروخانه 1402

شرایط تأسیس داروخانه 1402

شرایط تأسیس داروخانه 1402 توسط معاونت غذا و دارو سازی علوم پزشکی در ابتدای سال اعلام شده که با بررسی جدول امتیاز بندی که توسط دولت اعلام می گردد، افراد می توانند پس از محاسبه امتیازات خود برای دریافت مجوز داروخانه اقدام نمایند. این امتیاز بندی ها بر اساس معیارهای خاصی مانند شهرها، خانواده شهدا […]