آیین نامه تاسیس داروخانه های بیمارستانی

آیین نامه تاسیس داروخانه های بیمارستانی

آیین نامه تاسیس داروخانه های بیمارستانی در راستای اهداف برنامه سوم توسعه مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی به گونه ای تنظیم شده که تصدی گری دولت در بخش درمان و بستری کمتر شده و اغلب واگذاری ‌ها به بخش های تعاونی و خصوصی صورت می گیرد. برای اینکه […]