تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی

تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی

تبدیل داروخانه روزانه به شبانه روزی باید از چندین شرط مهم برخوردار باشد که مهمترین آنها داشتن مسئول فنی برای ساعات شب است. مسئله مهم این است که هر فردی در هر منطقه نمی تواند امکان درخواست مجوز داروخانه شبانه روزی را بدهد، بلکه بر اساس برخی از ضوابط از قبل مشخص شده در فاصله […]