جدیدترین آیین نامه تاسیس داروخانه

جدیدترین آیین نامه تاسیس داروخانه

جدیدترین آیین نامه تاسیس داروخانه به عنوان گامی رو به جلو شناخته می شود که در این ضوابط و مقرراتی که به اسم مانع تعریف شده‌اند، برداشته می ‌شوند و مطابق این آیین نامه های جدید سیستم تاسیس داروخانه ها هدفمندتر شده است. در صورتی که نیاز به داشتن اطلاعات کامل در مورد نحوه امتیاز […]