مشکلات تاسیس داروخانه

مشکلات تاسیس داروخانه

مشکلات تأسیس داروخانه به خصوص در سال‌های اخیر به شکل غیر عادی افزایش پیدا کرده است. اگر این مشکلات ریشه یابی شوند، امکان شناسایی معلول‌ها و برطرف کردن علت‌ها را به دست خواهید آورد. فعالیت در نظام دارویی کشور مسئله بسیار مهمی است که با جان مردم سر و کار دارد، به همین جهت توصیه […]