چه کسی می تواند موسس باشد

چه کسی می تواند موسس باشد ؟

شاید برای خیلی ها این سوال پیش امده باشد. که برای موسس چه شرایطی است، چه کارهای باید انجام داد.

تو این پست توضیح کوتاهی راجب موسس و وظایف کاری موسس بپرداختیم.

موسس :

داروسازی که صلاحیت وی برای اخذ موسس تاسیس برابر آیین نامه و ضوابط و مقررات مربوطه تایید کمیسیون قانونی دانشگاه رسیده و گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ایی تاسیس و مجوز بهره برداری داروخانه (پروانه تاسیس) را دریافت کرده باشد.

وظایف موسس:

۱- رعایت شئونات اسلامی ، اخلاقی و مسایل حرفه ای در داروخانه

۲- اشراف بر امور داروخانه (بغیراز وظایف مسئول فنی) به طوری که داروخانه فعالیت های خود را به نحو مطلوب ادامه دهد.

۳- رعایت و اجرای نظریات و پیشنهادات فنی و بهداشتی مسئول فنی داروخانه

۴- تامین و تدارک اقلام دارویی ومواد اولیه مورد نیاز ساخت داروهای ترکیبی، شیر خشک، مکمل های غذایی، غذاهای کمکی شیرخواران، فرآورده های آرایشی ، بهداشتی و لوازم مصرفی پزشکی مجاز از طریق شرکتهای معتبر مورد تایید وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فنی

۵- تامین کادر فنی و خدماتی واجد شرایط درداروخانه طبق ضوابط

۶- رعایت نظافت و بهداشت عمومی داروخانه

۷- اجرا ورعایت دقیق کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها وتذکرات دانشگاه و وزارت ودر صورت لزوم ابلاغ به کارکنان داروخانه

۸- تامین روپوش کارکنان به رنگ مناسب ( مطابق ضوابط اعلام شده از سوی اداره کل )

۹- پرداخت به موقع حقوق ومزایای مسئول فنی وکارکنان داروخانه طبق قرارداد منعقده وقوانین مربوطه از جمله قانون کار

۱۰- افتتاح حساب بانکی و ارائه چک به شرکت های پخش دارو تنها به نام خود و اعلام آن به شرکتهای پخش وسازمان های بیمه گر جهت تنظیم گردش مالی داروخانه از طریق حساب فوق

۱۱- همکاری با بازرسین دانشگاه ، اداره کل ومعاونت